Draai je scherm voor de beste ervaring.

loading

bureau voor merkidentiteit, ontwerp en webdevelopment

BuroBureaux VOF BuroBureaux VOF (kvk: 70317860), gevestigd aan Europalaan 500 kamer O.W.4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Wij zijn te bereiken via postadres: Europalaan 500 kamer O.W.4, 3526KS te Utrecht of telefonisch op 06-43 58 08 14.

Persoonsgegevens die wij via onze website en het opvolgend contact verwerken
BuroBureaux VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier of de aanmelding op onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in (e-mail) correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (surf gedrag maar ook IP adres en geografische gegevens)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer & BTW nummer).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BuroBureaux VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw contactverzoek
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • BuroBureaux VOF analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat (bijvoorbeeld ontwerp of ontwikkeling van een website).

Geautomatiseerde besluitvorming
BuroBureaux VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BuroBureaux VOF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BuroBureaux VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia bij een contactaanvraag
Bewaartermijn: 1 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag en er geen opdracht uit voortvloeit.
Reden: Tot een jaar na de aanvraag willen wij in de gelegenheid zijn om een analyse te doen van het aantal leads per jaar.

Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
Bewaartermijn: tot opzegging vanuit betrokkene
Reden: bij de aanmelding wordt er actief om toestemming gevraagd, deze wordt pas ingetrokken na een verzoek tot verwijdering.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type
Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
Reden: Dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is, plus één jaar.
Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
BuroBureaux VOF deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BuroBureaux VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Type dienst Naam verwerker Doel verwerking Jurisdictie Welke gegevens
Data analyse Google Analytics Verbeteren van onze website Verenigde Staten Website gedrag, IP adres en Geo locatie
Communicatie Gsuites / Gmail / Google Drive Afhandelen van een contactverzoek Verenigde Staten Personalia voor het afhandelen van een contactverzoek
Marketing Mailchimp Afhandelen aanmelding nieuwsbrief Verenigde Staten Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
Hosting Hostnet B.V. Hosting van onze website Nederland Log gegevens (ip adres) en verzoeken website

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BuroBureaux VOF gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BuroBureaux VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies
Diverse WordPress cookies om het functioneren van de website te garanderen, deze worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies
Cookie: Google Analytics, naam: _ga, _gid, functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn: 14 maanden, gereset bij iedere nieuwe activiteit

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BuroBureaux VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BuroBureaux VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BuroBureaux VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]